+00 34 932 701 620 icea@iec.cat

Llista de productes fitosanitaris per a plagues, malalties i males herbes

Des de la Secció de Paisatgisme i Jardineria de la ICEA (Institució Catalana d’Estudis Agraris) hem elaborat dos tipus de llistes que tot seguit us presentem per facilitar la consulta dels productes autoritzats pel Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) en els àmbits d’utilització de jardineria exterior domèstica (JED) i parcs i jardins (PiJ).

Per a elaborar aquestes llistes s’ha fet una relació de les espècies vegetals que es troben als jardins i que el MAPAMA inclou en el full de registre dels productes autoritzats. En uns casos s’indiquen espècies vegetals concretes (pins, alzines, rosers, geranis, etc.) i en d’altres es consideren grups d’espècies (ornamentals llenyoses, ornamentals herbàcies, etc.). En tots els casos s’indiquen les plagues, malalties o males herbes que les afecten i els productes autoritzats per a tractar-les.

Cal indicar que les espècies vegetals concretes poden estar afectades, a més de pels paràsits que figuren en el full de registre, per altres paràsits o grups de paràsits que afecten el grup vegetal al qual pertanyen.

Llista de productes fitosanitaris per a plagues, malalties i males herbes: s’han agrupat els vegetals en diferents grups i també les plagues i malalties i males herbes que els poden afectar, i per a les quals un producte fitosanitari està autoritzat. Buscant el grup vegetal, el vegetal i la plaga, la malaltia o la mala herba que vulguem combatre, trobarem els productes fitosanitaris que el MAPAMA té autoritzats d’utilitzar. De cada producte fitosanitari s’indica el número de registre, els noms comercials, les dosis d’aplicació, el termini de seguretat i l’enllaç al full de registre del MAPAMA. En alguns casos també hi figuren altres noms comercials del producte que es troben en el comerç.

Llista de productes fitosanitaris per funcions: s’hi pot consultar la relació de productes fitosanitaris autoritzats per a cada un dels àmbits. Estan classificats segons la funció que tenen (insecticida, fungicida, bactericida, herbicida). Per a cada un d’ells s’indica el número de registre, els noms comercials, el titular, la data de caducitat i l’enllaç al full de registre del MAPAMA.

Els productes inclosos en parcs i jardins només els poden utilitzar els aplicadors professionals. Els de jardineria exterior domèstica els pot utilitzar qualsevol persona en el tractament de jardins, balcons, terrasses i horts familiars.

Tant en el full de registre com en l’etiqueta dels envasos dels productes que es poden utilitzar en parcs i jardins, hi figura la indicació «Ús reservat a aplicadors professionals», sigui quina sigui la mida de l’envàs. Aquests productes només els poden adquirir els professionals que disposen de carnet d’aplicador. En els establiments de venda autoritzats a comercialitzar aquests tipus de productes s’exigirà el carnet d’aplicador.

Tant en el full de registre com en l’envàs dels productes a utilitzar en jardineria exterior domèstica, hi figura la indicació «Autoritzat per a jardineria exterior domèstica». Aquests productes es poden adquirir en centres de jardineria, drogueries, drogueries agrícoles, botigues de fitosanitaris o grans superfícies.

(Informació actualitzada amb les dades del MAPAMA20 de desembre de 2016)

Més informació al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya – DARP: Ús sostenible dels productes fitosanitaris

Dades dels llistats en format excel (arxiu comprimit)